INFOLINKA A TECHNICKÁ PODPORA 0944 014 669

POSILŇOVŇA

FITNESS CENTRUM S JEDINOU VSTAVANOU VEŽOU A NAJVÄČŠOU KARDIO ZÓNOU V STAROĽUBOVNIANSKOM OKRESE
50+ strojov 50+ párov jednoručiek 1800+ kg kotúčov

ŠRC fitness je vybavené profesionálnymi posilňovacími, ale aj kardio strojmi, veľkým množstvom činiek a ďalším potrebným náradím. Ako jediné fitness centrum v Starej Ľubovni a okolí sa môžeme pýšiť vstavanou funkčnou (tzv. workout) vežou, ktorá slúži na zdravé cvičenie vlastnou váhou.
V najväčšom fitness centre v Ľubovnianskom okrese s rozlohou 700 m² nájdeš aj najväčšiu a najmodernejšiu kardio zónu značky PANATTA, vybudovanú vďaka podpore EÚ (klikni a dočítaj sa viac).

V našej kardio zóne sa nachádza: Bežecký pás-5x, Rotoped-2x, Rotoped s opierkou (vhodný pre hendikepovaných )-2x, Veslársky trenažér-2x, Eliptický trenažér-2x, 

Pohyblivé schody-1x, Pohyblivé rebríny-1x.

Individuálne a skupinové tréningy
V ŠRC fitness pre Vás ponúkame širokú škálu tréningov. Skupinové, ale aj individuálne tréningy prebiehajú vždy pod dohľadom skúsených certifikovaných trénerov.
Skupinové cvičenia:
Spinning s Luciou 0902 582 163
Kruhové tréningy s Adrianou 0918 225 610

Kruhové tréningy s Natáliou  0948 225 847
Trampolíny/Jumping 0907 950 385
Individuálne tréningy:

Adriána Stesňáková 0918 225 610

Sidónia Compľová 0949 211 504

Natália Rybovičová 0948 225 847

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠPORTOVÉHO A RELAXAČNÉHO CENTRA – ŠRC (ŠRC ŠPORT s.r.o.)

1. DRUH A SPÔSOB POSKYTOVANIE SLUŽIEB, ZDRAVOTNÉ KONTRAINDIKÁCIE SLUŽIEB, ZAKÁZANÉ VÝKONY PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Fitness centrum Športové a relaxačné centrum-ŠRC (prevádzkovateľ ŠRC ŠPORT s.r.o.) bolo zriadené za účelom vytvorenia kvalitatívne vyhovujúcich podmienok k cvičeniu dospelej populácie a mladistvých (od 15 rokov), najmä na kondičných strojoch a kardio strojoch. Vybavené je overenými zariadeniami rôznej technickej náročnosti, od jednoduchých posilňovacích zariadení až po elektrické bežiace pásy značky Panatta. Všetky cvičebné stroje a zariadenia sú certifikované v Európskej únii. Cvičebné úkony vykonávajú klienti na vlastnú zodpovednosť. Vo fitness štúdiu je zakázané používať športové zariadenia bez dozoru osobám mladším ako 15 rokov. Vedúci zariadenia, jeho zástupca, cvičebný asistent alebo osobný tréner na vyžiadanie poučia klientov o používaní všetkých zariadení, vrátane návodu na ich obsluhu a o možných kontraindikáciách a zdravotných rizikách spojených s využívaním týchto zariadení a solárií. Zariadenia v posilňovni v Športovom a relaxačnom centre-ŠRC nie je možné využívať najmä pri: – infekčných ochoreniach kože, – akútnych ochoreniach pohybového aparátu, – ťažších formách ochorenia srdcovocievneho aparátu, – epilepsii. V prípade nejasností alebo vážnych pochybností, resp. pri pravidelnom užívaní liekov, je klient povinný konzultovať svoj zdravotný stav so svojím ošetrujúcim lekárom a zodpovedný pracovník Športového a relaxačného centra-ŠRC je oprávnený požiadať súhlasné stanovisko tohto lekára.

2. PODMIENKY PREVÁDZKY A ZÁSADY OCHRANY NÁVŠTEVNÍKOV A ZAMESTNANCOV ZARIADENIA

Vstup do prevádzky zariadenia je len na platný členský preukaz, dennú kartu, jednorazový vstup alebo MultiSport kartu. Prevádzková doba je denne od 6:00 do 24:00 hodín. Počas sviatkov môže byť prevádzková doba upravená, o čom sú užívatelia oboznámený na recepcii a sociálnych sieťach. – Klienti sú povinní nosiť primerané tréningové oblečenie a čistú športovú obuv, ktorej podrážka nezanecháva stopy na podlahe. – Klienti sa prezliekajú v oddelených samostatných šatniach, pričom si odev odkladajú do skriniek na to určených. – Vstup do tréningového priestoru a do spŕch v exteriérovej obuvi je zakázaný. – Používanie uteráka je v posilňovni Športového a relaxačného centra povinné. Uterák je potrebný najmä ako podložka pri používaní zariadení ako ochrana pred znečistením v dôsledku potenia. – Po použití je potrebné prístroje očistiť pomocou pripraveného dezinfekčného prípravku. – Klient je povinný po použití vrátiť závažie, činky a ďalšie vybavenie na pôvodné miesto. – Používanie mydla a iných prostriedkov na umývanie tela je možné len v priestoroch na sprchovanie. Umývadlo slúži výhradne na umývanie rúk. – V celej posilňovni sú zakázané intímne hygienické úpravy (holenie , depilácia). – Pri poranení klienta alebo zákazníka pri výkone ich činností je k dispozícii lekárnička podľa prílohy č.1 vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z.z. Postihnuté miesto sa okamžite opláchne vodou, následne vydezinfikuje dezinfekčným prostriedkom na rany (Septonex, Detol, Mezosept a i.) a prelepí sa jednotlivo balenými náplasťami na rany. – Klient sa zaväzuje zdržiavať sa výtržnosti a chovať sa so spôsobom neobmedzujúcim a neobťažujúcim pre iných návštevníkov a zamestnancov.

3. POKYNY, OBMEDZENIA A ZÁKAZY TÝKAJÚCE SA NÁVŠTEVNÍKOV

Užívateľ je oprávnený počas svojho pobytu v priestoroch posilňovne Športového a relaxačného centra používať uzamykateľné skrinky za účelom uskladnenia svojich vecí. Za veci odložené v skrinkách prevádzkovateľ ŠRC ŠPORT s.r.o. nezodpovedá. Pred odchodom z posilňovne je užívateľ povinný skrinku vyprázdniť a ponechať odomknutú pre ďalšie použitie, v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený po skončení otváracej doby skrinku otvoriť a jej obsah uskladniť, a to na náklady užívateľa. Užívateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi poplatok vo výške 5€ za každý deň uskladnenia obsahu skrinky a poskytovateľ je povinný uskladnený obsah skrinky vydať užívateľovi len za predpokladu, že užívateľ preukáže vlastnícke alebo iné právo na jeho vydanie a po úhrade poplatku za uskladnenie obsahu skrinky v plnej výške. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vecí užívateľa uložených v uzamykateľných skrinkách. Poskytovateľ rovnako tak nezodpovedá za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vecí užívateľa uložených mimo uzamykateľných skriniek. Návštevníci sú povinný dodržiavať prevádzkový poriadok Športového a relaxačného centra a bezpečnostné a protipožiarne predpisy. Klienti nesmú robiť nič, čo odporuje dobrým mravom, ako aj zachovania bezpečnosti, pokoja a poriadku. Športová činnosť bez trička a pevnej športovej obuvi je zakázaná. Taktiež platí zákaz: – fajčenia v celom priestore Športového a relaxačného centra, – zákaz vstupu osobám podnapitým, – zákaz vstupu osobám pod vplyvom omamných látok, – zákaz vstupu so zvieraťom, – zákaz vstupu so zbraňou alebo akýmikoľvek inými vecami, ktoré by mohli ohroziť život alebo zdravie, – osobám mladším ako 15 rokov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na kontrolu totožnosti preukázaním sa platným dokladom s fotkou užívateľa pri zakúpení dennej karty, resp. pri využití poukážky na voľný vstup a to z nasledujúcich dôvodov: 1) Pri zakúpení dennej karty je potrebná identifikácia užívateľa pre účely následného uplatnenia vrátenia poplatku za dennú kartu pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb do 14 dní. 2) Pri využití poukážky na voľný vstup je potrebná identifikácia užívateľa pre účely zamedzenia opakovaného využitia poukážky na voľný vstup (každý užívateľ je oprávnený využiť poukážku na voľný vstup v Športovom a relaxačnom centre iba jedenkrát). V prípade, že poskytovateľ zistí, že klient nachádzajúci sa v posilňovni vstúpil do priestorov neoprávnene (s neplatnou členskou kartou, s členskou kartou, ktorá nie je registrovaná na klientové meno, prípadne preskočil turniket...) poskytovateľ udelí klientovi pokutu vo výške 50€ s DPH.

4. SPÔSOB A FREKVENCIA UPRATOVANIA ZARIADENIA, VRÁTANE ČISTENIA OSVETĽOVACÍCH TELIES A OKIEN

Zariadenie sa upratuje a intenzívne vetrá každý deň, a to pred otvorením alebo po skončení prevádzkových hodín, pričom v cvičebných miestnostiach funguje aj účinné umelé vetranie. Vzhľadom na dlhé prevádzkové hodiny sa priestory hygieny upratujú dvakrát počas prevádzkových hodín a v prípade potreby okamžite. Skladovanie pomôcok na upratovanie je oddelené od prevádzkových priestorov v samostatnej miestnosti. Odpadové nádoby na drobný odpad sú opatrené krytom, vybavené jednorazovým PVC vreckom, pričom sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú. Vysávanie a umývanie podláh v celom zariadení sa vykonáva denne a čistenie okien, dverí a osvetľovacích telies dvakrát ročne. Základná oprava všetkých náterov a malieb prevádzkových priestorov sa vykonáva 1x ročne.

5. POSTUP PRI MECHANICKEJ OČISTE PRÍPADNE DEZINFEKCII

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia podláh, obkladov a zariadení na osobnú hygienu sa vykonáva denne, pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne podľa potreby. Po použití cvičebných strojov a zariadení prichádzajúcich do priameho kontaktu s telom klienta sa tieto plochy po každom používateľovi vyčistia od potu, ošetria dezinfekčným prostriedkom, prípadne opláchnu teplou vodou a vysušia papierovým obrúskom. Očista a dezinfekcia zahŕňa nasledovné základné činnosti: – čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel, spŕch, dverných kľučiek – dvakrát denne, – čistenie a dezinfekcia šatní a šatňových skriniek – denne, – čistenie a dezinfekcia cvičebných strojov a zariadení – denne. Na dezinfekciu podláh, obkladov a zariadení pre osobnú hygienu sa používajú minimálne dva vhodné prípravky na rôznej báze, napr. SAVO a INCIDUR. Na zabránenie vytvorenia rezistencie patogénnych mikroorganizmov sa dezinfekčné prostriedky týždenne obmieňajú. Roztoky jednotlivých dezinfekčných prostriedkov sa pripravujú denne. Dodržiava sa správna koncentrácia a doba pôsobenia. Vykonaná dezinfekcia musí byť bez dôkazu prítomnosti patogénnych mikroorganizmov. Dezinfekcii vždy predchádza vlhká mechanická očista teplou vodou a čistiacim prostriedkom.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Prevádzkový poriadok posilňovne Športového a relaxačného centra schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, bude sprístupnený na viditeľnom mieste pri kontrolovanom vstupe do zariadenia. Za jeho dodržiavanie zodpovedá vedúci zariadenia alebo jeho zástupca, ktorí sú určení prevádzkovateľom.